De buitengerechtelijke no cure no pay incasso procedure

Indien een vordering uit handen wordt gegeven begint eerst de buitengerechtelijke incasso procedure. In deze procedure wordt de vordering ingesteld op de schuldenaar, met een eerste sommatie. De sommatie is een schrijven waarin er namens een cliënt aanspraak wordt gemaakt op een hoofdsom met rente en incassokosten. Vanaf het moment dat u een vordering aan Europa FD uit handen heeft gegeven, bevindt deze zich bij Europa FD dan ook in de buitengerechtelijke incasso fase van het incassotraject. In dit traject van maximaal 3 weken, verricht Europa FD met maximale inzet vele verschillende werkzaamheden om uw vordering zo snel mogelijk te innen. Indien de er betaald wordt, heeft Europa FD immers ook betaald gekregen voor haar werkzaamheden. 

Schriftelijk sommeren
De eerste sommatie wordt na opdracht binnen een werkdag verzonden aan uw debiteur. Dit gaat per post, maar indien mogelijk ook per e-mail en sms. Er wordt gesommeerd het openstaande bedrag binnen 5 dagen te voldoen. In de sommatie worden de incassokosten, conform wetgeving, met een minimum van € 40,00 meegevorderd. Zonder reactie van de schuldenaar sommeren wij minimaal 4 keer schriftelijk.

Telefonisch sommeren
Tijdens de buitengerechtelijke procedure willen wij de debiteur ook telefonisch te sommeren, en doen dit op vele verschillende momenten, totdat er contact is verkregen. Bij contact wordt er gesommeerd te betalen en trachten wij een betalingsregeling te treffen, indien men niet in staat is in een keer te betalen. De regeling mag in principe niet langer duren dan 12 maanden en de termijnen dienen minimaal € 50,00 groot te zijn. Een betalingsregeling is altijd onder voorbehoud van goedkeuring cliënt. 

Opstellen dagvaarding
Indien betaling van de schuldenaar uitblijft kan ons kantoor een dagvaarding opstellen en de schuldenaar hiermee confronteren. In de praktijk blijkt dit vaak alsnog voldoende om de schuldenaar tot betalen te bewegen. De kosten hiervoor zijn verhaalbaar op de schuldenaar en de vordering wordt dan ook met deze kosten verhoogd.

In het geval de schuldenaar blijft weigeren een vordering te betalen of er is geen contact verkregen dient er vonnis gehaald te worden om via executiemaatregelen de vordering alsnog te innen. Voor deze procedure aanvangt, dient een cliënt eerst schriftelijk opdracht te hebben verstrekt..

De gerechtelijke no cure no pay incasso procedure
De gerechtelijke incasso procedure volgt indien de schuldenaar weigerachtig blijft de vordering in de buitengerechtelijke incasso procedure te voldoen en u opdracht geeft vonnis te halen. Europa FD voert ook deze procedure op de no cure no pay werkwijze uit. Helaas worden er wel door de staat kosten in rekening gebracht en dienen deze bij aanvang ook direct aan de staat betaald te worden. Deze kosten zijn volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na en soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.